BD Autósiskola Pécs

Vállalkozási feltételek és tájékoztató járművezető képzéshez

Ny.t.sz.: KVH/4985-1/2018-NFM

Tájékoztató a „C+E” kategóriás képzéshez

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

 • jelentkezési lap kitöltése
 • tanulmányi szerződés kitöltése és aláírása
 • betöltött 18 életév betöltése
 • érvényes C kategóriás nem kezdő Vezetői Engedély
 • 21 éves korig kizárólag Magyarországon történő vezetésre jogosít
 • alapfokú iskolai végzettség (8 ált.) igazolása, bizonyítvány bemutatásával
 • II. csoportú egészségügyi alkalmasság

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • a tanfolyam elvégzése, azaz részvétel az órák mindegyikén
 • egészségügyi és pályaalkalmassági megfelelőség
 • előírt életkornál (18 év) legfeljebb három hónappal fiatalabb

A rutin és forgalmi vizsgára bocsátás feltételei:

 • sikeres elméleti vizsga
 • a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte
 • egészségügyi alkalmasság
 • betöltött 18. életév

„C+E”-kat. A tanfolyam 12 elméleti tanórából (4 KRESZ, 4 vezetéselméleti, 4 szerkezettani,), valamint 12+1 kötelező vezetési tanórából (4 rutin, 4 óra városi 4 óra országúti  vezetésből áll plusz 1 óra forgalmi vizsga. Az elméleti tanfolyam díja 55.000 Ft, amely egy részletben fizetendő.

A gyakorlati vezetési óradíj „C+E”-kat 19.000 Ft. A pótórák díja az alapórával megegyező. A gyakorlati vezetés díját akár 2 órás részletekben az irodában kell befizetni. Az elméleti tanórák 45, a gyakorlati órák 50 percesek. Az órák között 10 perc szünetet kell tartani. A gyakorlati oktatás a tanuló választásának megfelelően a lent felsorolt típusú járműveken történik. Az elméleti foglalkozásokról történő hiányzás pótolható egy következő tanfolyam azonos témájú napján vagy egyéni egyeztetés alapján. Minden tanfolyami és óradíjat az iskolában, készpénzben kell befizetni.

Az iskola közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot szervez, ami előre meghatározott időpontban a tanfolyamok helyszínén kerül megtartásra.

Az elsősegélynyújtó vizsga alól mentesülnek:

B kat.

 • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
 • a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki
 • 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz”kategóriára vezetői engedélyt szerzett;
 • 1984. január 1-je után:
 • bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
 • „trolibusz” kategória vezetői engedélyt,
 • „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű”, kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

A tanuló teljesített oktatásról szóló igazolást az iskolában igényelhet. Amennyiben a tanuló másik autósiskolában kívánja folytatni tanulmányait, ezt ügyfélfogadási időben az iskolában jelezheti. Az áthelyezési igényt és a teljesített oktatást az iskola az „Képzési igazolás” formanyomtatvány kiadásával igazolja. Kiadása: 3 munkanap.

Amennyiben a tanuló nincs megelégedve az oktatójával, az iskolavezetőnél tehet panaszt. Ebben az esetben az iskola másik oktatót biztosít. További vita esetén a tanuló az iskola felügyeleti szervéhez (BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály 7630 Pécs, Hengermalom utca 2.  Tel: +36 (72) 896-288) fordulhat panaszával.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. A tanuló minden vizsgán köteles igazolni személyazonosságát érvényes fényképes igazolvánnyal. Meglévő vezetői engedélyét, minden vizsgára köteles magával vinni.

Ha forgalmi vezetésből ötödszörre is sikertelen vizsgát tenne a tanuló, akkor  pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie (PAV). Az öt vizsga számításánál a megelőző két éven belüli vizsgakísérleteket kell figyelembe venni. Amennyiben a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgán a tanuló „pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgára nem kötelezhető.

Vizsgadíjak:
(A megbízási szerződés tárgyát nem képező, országosan egységes hatósági díjak. Nem autósiskolánk bevételei)

Tantárgyak Tandíj Gyorsított tandíj Vizsgadíj
Elméleti vizsga:      
Tantermi vagy E-learning
E-learning + elsősegély
55.000 Ft
55.000 Ft
21.000 Ft
Gyakorlat (alap- és pótóra) 13 óra 19.000 Ft 24.000 Ft
9.700 Ft.
Összesen (13 gyakorlati órával) 302.000 Ft 54.700 Ft
Egyéb:    
Az orvosi alkalmassági vizsgálat díja (Háziorvos) 7.800 Ft
A jogosítvány kiállításának illetéke (Okmányiroda) 4.000 Ft

A meghirdetett akciók ill. egyéni megállapodás alapján a fenti tandíjak változhatnak, ezek összege a szerződésben kerül meghatározásra. A tandíjat a szerződéskötéskor kell befizetni az Iskola részére. Részletfizetés esetén a szerződésben leírt időpontig a tandíjrészletet be kell fizetni, ellenkező esetben az oktatási folyamat a befizetésig felfüggesztésre kerül. Vizsgadíj megfizetésének módja: készpénzben az autósiskola ügyfélszolgálati irodájában illetve sikertelen elméleti vizsga esetén a pótvizsgadíj a Vizsgaközpont pénztárában.

Elsősegélynyújtási vizsga díja a vizsga helyszínén készpénzben fizetendő.

Az egészségügyi vizsga díjának kivételével minden vizsgadíjat az iskolában kell befizetni készpénzben. Az utolsó sikeres vizsgát követően a Nemzeti Közlekedési Hatóság a vizsgalap és az elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését tanúsító vöröskeresztes igazolás alapján igazolást állít ki a vizsgák sikeres teljesítéséről, melyet a tanuló vesz át. A vezetői engedélyt egy tetszőleges önkormányzat állítja ki ezen igazolás és a személyi igazolvány alapján.

A vizsgaigazolás kiadásának feltétele továbbá az alapfokú iskolai végzettség  megfelelő hitelt érdemlő igazolása.

A  meghatározott feltétel igazolható:

 1. a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
  c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ennek igazolása az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyével (tartózkodási vízummal, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedéllyel, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással) történik.

Az ügyfélnek joga van:

 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit;
 • a vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni;
 • a képzést megszakítani, a tandíj egy részét – annak megalapozottsága esetén – visszakérni;
 • az elvégzett képzésről igazolást kérni;
 • egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával;
 • legalább 48 órával előtte lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést;
 • kéréseit, problémáit az oktatónak illetve az iskolavezetőnek jelezni, panaszt tenni, nem kielégítő intézkedés esetén a felügyeleti szervhez fordulni;
 • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.

Az ügyfél kötelessége:

 • a foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni;
 • az alapvető emberi együttélési normákat megtartani, a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni;
 • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani, a tandíjat minden esetben előre befizetni;
 • a tanfolyami órákra készülni, az oktatói utasításokat követni és a munkavédelmi előírásokat betartani;
 • a megbeszélt gyakorlati órákon pontosan megjelenni. (20 percet lehet késni, ennyit várni kell tanulóra, oktatóra egyaránt);
 • a gyakorlati óráról (vizsgáról) való hiányzás esetén, az elmaradt óra (vizsga) díját megfizetni.

Engedélyező Hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály.

1440 Budapest, pf.: 1.

Választható gépkocsik jegyzéke:

Jármű típusa: Steyer . tandem pót: HOFFMANN LPR 11.0.

Eredményes tanulást és sikeres vizsgákat kívánok!

Busz Dénes
iskolavezető

Képzőszerv megnevezése:
BD Travel Kft. „BD Autósiskola” Autósiskola
Címe: 7700 Mohács, Vörösmarty utca 11/B 3/19.
Telefon: +36 20 217 6573
E-mail: info@bdautosiskola.hu
Web: www.bdautosiskola.hu

Cégforma:
Korlátolt felelősségű társaság

Cégjegyzék száma:
2-09-082085

Iskolavezető neve:
Busz Dénes
Tel: 06-20/2176573;
E-mail: busz.denes@gmail.com

Ügyfélfogadás helyszíne:
7700 Mohács, Szabadság utca 18. I/21.
Ideje: csütörtök: 08:00-12:00 | péntek: 12:00-16:00
Tel: 06-20/217-6573

Elméleti oktatás helye:
700 Mohács, Szabadság utca 18. I/21.
Gyakorló pálya helye: 7600 Pécs, Tüskésréti utca

Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei:
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) Nonprofit Kft. – 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. (telefonszám: +36-1-510-0101, +36-1-814-1800 ; web: www.kavk.hu) ; KAV Baranya megyei Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési osztálya – 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. (telefonszám: +36-72-896-269)

Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma:
Technológiai És Ipari Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály – 1011 Budapest, Fő u. 44-50. (telefonszám: +36-1-795-1700)

Jelentkezz tanfolyamra!

Kattints az alábbi gombra, és töltsd ki az online jelentkezési lapot.