BD Autósiskola Pécs

Vállalkozási feltételek és tájékoztató járművezető képzéshez

Ny.t.sz.: KVH/4985-1/2018-NFM

Tájékoztató a „AM” kategóriás képzéshez

 1. A képzésre az vehető fel, aki:

  – betöltötte a 13,5 éves életkort;
  – írni-olvasni tudás
  – a vizsgára bocsátás feltételeiről: elméleti vizsgára legkorábban 14. életév betöltése előtt 3 hónappal, forgalmi vizsga a 14 életév betöltése után történhet. A megszerzett „AM˝ kategória a 16. életév betöltéséig csak Magyarországon történő járművezetésre jogosít.

 1. A tanfolyamra való felvétel módja:

  – a tanuló személyesen jelentkezik, a tájékoztató meghallgatása, az írásbeli szerződés átolvasása és elfogadása után, a szerződés aláírása, első részlet befizetése.

 1. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

  – az elméleti tanfolyamot elvégezte és azt a képző szerv a Jelentkezési lapon igazolta;
  – az első vizsgajelentésig, a tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,- betöltötte a 13 év és 9 hónap életkort;
  – közlekedésbiztonsági feltételeknek való megfeleléséről jelentkezési lapon nyilatkozik;
  – a vizsgára való jelentkezésig a vizsgadíjat befizette.

 1. Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

  – sikeres elméleti vizsgát tett;
  – a kötelezően előírt vezetési óraszámokat és menettávolságot igazoltan teljesíttette. -a vizsgára való jelentkezésig a vizsgadíjat befizette;
  – járműkezelési vizsgát tehet, aki az előírt életkort nem töltötte be, de forgalmi vizsgát csak 14. életév betöltése után lehet tenni.

 1. A tanfolyam tantárgyai, óraszámok, a hiányzás pótlása:

  Elmélet: 20 óra /közlekedési alapismeretek, járművezetés elmélete, / + elméleti vizsga (számítógépen).
  Járművezetési gyakorlat: 4 óra alapoktatás 6 óra főoktatás  + forgalmi vizsga.
  A tanórák időtartama: Elmélet: 45 perc/óra, gyakorlat: 50 perc/óra.
  A tanfolyam a tanrend szerint, a fenti óraszámokat tartalmazza. Ezek egyben az előírt minimum óraszámok is, melyet a jelöltnek teljesítenie kell a vizsgákig. (Az elméleti óráknál 10% hiányzás megengedett.) Hiányzás esetén a mulasztott órákat pótolni kell, melyre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk.

 1. A vizsgákkal kapcsolatos fontos tudnivalók:

  – vizsgákon be kell mutatni az érvényes személyi igazolványt, útlevelet, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg;
  – aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát;
  – a sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes. Ha a vizsgázó ez időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet;
  -az elméleti vizsga alapvetően számítógépen történik, kivételes esetben a közl. hatóság engedélyével szóban v. jelnyelven (nem magyar anyanyelvű, eü. állapot, hallássérült);
  – a nem magyar anyanyelvű vizsgázó a rendelkezésre álló SZEV vizsgaanyagok közül –állampolgárságára tekintet nélkül –választhat;
  – a tolmács közreműködésével lefolytatott vizsgák esetében a vizsgázó, az általa választott nyelven vizsgázhat;
  –  a tanuló az elméleti tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le az első elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető;

 1. Járműbiztosítás:

  A gyakorlati képzéshez a járművet a képzőszerv biztosítja. (Simson S50N)

  A tanulók felkészítésében Iskolánk (a tanulóval kötött külön megállapodás alapján) közreműködik úgy is, hogy a tanuló a saját segédmotoroskerékpárral gyakorol. Ebben az esetben is meg kell felelni az oktató járműnek a vonatkozó rendeletben előírt feltételeknek. A jármű helyszínre szállítása a tanuló feladata.
  Ebben az esetben az óradíj megegyezik a mindenkori AM kategóriás óradíjjal.

 1. Tandíjak, vizsgadíjak és befizetésük módja:

Tantárgyak Tandíj Vizsgadíj
Elméleti: tantermi
e-learning
E-learning + elsősegély
40.000,-
45.000,-
10.500,-
Gyakorlat iskolai motorral (alap- és pótóra)*  7.500,- 7.200,-
Járműkezelési díj 7.200,-
Összesen (11 gyakorlati órával) 137.500,- 24.900,-
Egyéb:    
Az orvosi alkalmassági vizsgálat díja (Háziorvos) 7.800 Ft
A jogosítvány kiállításának illetéke (Okmányiroda) 4.000 Ft
A „Közúti elsősegélynyújtás” tanfolyam (Egészségügyi szakember) 15.000 Ft + 18.000 Ft vizsgadíj

* A gyakorlat saját motorral 4000 forint / óra

A tandíjváltoztatás jogát (pl.: üzemanyag árváltozás, infláció) fenntartjuk!

A meghirdetett akciók ill. egyéni megállapodás alapján a fenti tandíjak változhatnak, ezek összege a szerződésben kerül meghatározásra. A tandíjat a szerződéskötéskor kell befizetni az Iskola részére. Részletfizetés esetén a szerződésben leírt időpontig a tandíjrészletet be kell fizetni, ellenkező esetben az oktatási folyamat a befizetésig felfüggesztésre kerül. Vizsgadíj megfizetésének módja: készpénzben az autósiskola ügyfélszolgálati irodájában illetve sikertelen elméleti vizsga esetén a pótvizsgadíj a Vizsgaközpont pénztárában.
Elsősegélynyújtási vizsga díja a vizsga helyszínén készpénzben fizetendő.

 1. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadása:

  Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni a tanfolyamot, a Képzési igazolást kérésére, az iskolavezető adja ki, 3 munkanapon belül 10 000.-Ft ügykezelési díj ellenében. Amennyiben az áthelyezés nem az iskola mulasztása miatt történik, a tandíj első részletének ill. a teljes tandíj 1/3-nak visszafizetésére nincs lehetőség.

 1. Mentesség

  Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti, illetőleg a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgyak megfelelő képesítéssel rendelkezik. A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. Az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát csak a Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT. engedélyezhet. Akit az iskolavezető az ide vonatkozó jogszabályok alapján mentesített a foglalkozásokon való részvétel alól – kérésére – a Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT. mentesíti az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól.

 1. Tanuló/Vizsgázó jogai és kötelezettségei:

  Joga van az ügyfélnek:
  – a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit;
  – a vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni;
  – a képzést megszakítani, a tandíj egy részét visszakérni, és az elvégzettekről igazolást kérni;
  – egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával;
  – legalább 24 órával előtte lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést;
  – kéréseit, problémáit az oktatónak illetve az iskolavezetőnek jelezni, panaszt tenni, nem kielégítő intézkedés esetén a szakfelügyeleti szervhez fordulni;
  – titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.

  Az ügyfél kötelessége:
  – a foglalkozásokon józan, kipihent állapotban megjelenni;
  – az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni;
  – a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani, a tandíjat minden esetben előre befizetni;
  – a tanfolyami órákra készülni, az oktatói utasításokat követni és a munkavédelmi előírásokat betartani;
  – a megbeszélt gyakorlati órákon pontosan megjelenni. (10 percet lehet késni, ennyit várni kell tanulóra, oktatóra egyaránt);
  – a gyakorlati óráról (vizsgáról) való hiányzás esetén, az elmaradt óra (vizsga) díját befizetni.

  Az elméleti órákon való részvételt és a gyakorlati órák teljesítését az oktató és a tanuló a jelenléti íven, ill. a vezetési kartonon aláírásukkal kell, hogy igazolják. Vizsgára csak az a tanuló jelenthető, aki az aktuális vizsgához előírt tandíjat, óradíjat befizette.

 1. A Vizsgaigazolás és a Vezetői engedély kiadása:

  Sikeres forgalmi vizsga után a Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT. adja ki a vizsgaigazolást.
  A vizsgaigazolás kiadásának feltétele:
  – az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása:
  – a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni. Nem kell vizsgát tennie elsősegély-nyújtási ismeretekből annak, aki rendelkezik orvosi, állatorvosi, egészségügyi főiskolai diplomával, egészségügyi szakközépiskolai -szakiskolai, mentőtiszti végzettséggel, ill. olyan vezetői engedéllyel, aminek dátuma 1984. január 1-e utáni.

  Elsősegély-nyújtó felkészítő tanfolyamokat iskolánk is szervez. A tanfolyam díja 15.000.-Ft. A vizsga díja 15.500.-Ft, amit a Vöröskereszt által kiadott csekken kell befizetni.

  A vezetői engedély kiadása az Okmányirodában történik. Nem magyar állampolgárnak igazolnia kell (Tartózkodási engedéllyel), hogy az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

  A „Vállalkozási feltételek” melléklete a tanulmányi szerződésnek és egy példányt csatolni kell hozzá.

Eredményes tanulást és sikeres vizsgákat kívánok!

Busz Dénes
iskolavezető

Képzőszerv megnevezése:
BD Travel Kft. „BD Autósiskola” Autósiskola
Címe: 7700 Mohács, Vörösmarty utca 11/B 3/19.
Telefon: +36 20 217 6573
E-mail: info@bdautosiskola.hu
Web: www.bdautosiskola.hu

Cégforma:
Korlátolt felelősségű társaság

Cégjegyzék száma:
2-09-082085

Iskolavezető neve:
Busz Dénes
Tel: 06-20/2176573;
E-mail: busz.denes@gmail.com

Ügyfélfogadás helyszíne:
7700 Mohács, Szabadság utca 18. I/21.
Ideje: csütörtök: 08:00-12:00 | péntek: 12:00-16:00
Tel: 06-20/217-6573

Elméleti oktatás helye:
700 Mohács, Szabadság utca 18. I/21.
Gyakorló pálya helye: 7600 Pécs, Tüskésréti utca

Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetőségei:
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) Nonprofit Kft. – 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. (telefonszám: +36-1-510-0101, +36-1-814-1800 ; web: www.kavk.hu) ; KAV Baranya megyei Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési osztálya – 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. (telefonszám: +36-72-896-269)

Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma:
Technológiai És Ipari Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály – 1011 Budapest, Fő u. 44-50. (telefonszám: +36-1-795-1700)

Jelentkezz tanfolyamra!

Kattints az alábbi gombra, és töltsd ki az online jelentkezési lapot.